GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BU GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ,

(1) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş olup faaliyet gösteren ve merkezi Dreischeibenhaus 1 Düsseldorf, Almanya adresinde bulunan IMP3rove – European Innovation Management Academy EWIV (Danışmanlık firması) ile

(2) bu Sözleşmede belirtilen yollar ve araçlarla Danışmanlık Firması'e İnovaLİG Projesi kapsamında bilgi ileten Proje Katılımcılarının her biri (Bilgileri Açıklayan Taraf).

ARKA PLAN

(A) Taraflar Projeyle ilgili müzakerelere başlamak istemektedirler (veya müzakerelere başlamışlardır).

(B) Açıklayan Taraf sözü edilen müzakereler çerçevesinde söz konusu Gizli Bilgileri Danışmanlık Firması'e açıklamak istemekte, Danışmanlık Firması ise söz korusu Gizli Bilgileri (bu Sözleşme tarihinden önce veya sonra açıklanmış olsun ya da olmasın).

KABUL EDİLEN ŞARTLAR

1. TANIMLAR VE YORUMLAMA

1.1 Bu maddede belirtilen tanımlamalar ve yorumlama kuralları geçerli olacaktır:

Yetkili Kişi: taraflardan herhangi birinin yönetim kurulu üyelerini, yetkililerini, çalışanlarını ve profesyonel danışmanlarını ifade eder;

Gizli Bilgiler:

(a) Tarafların Proje ile ilgili müzakerelerinin varlığı ve içeriği; ve

(b) Açıklayan Tarafa veya Açıklayan Taraf Grubuna ait olan ve Açıklayan Tarafça Projeyle ilgili müzakereleri çerçevesinde bu Sözleşme tarihinden önce veya sonra açıklanmış olsun veya olmasın veya söz konusu bilgilerin Açıklayan Tarafça http://www.inovalig.com web sitesine gönderilmesi yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak Danışmanlık Firması'e açıklanmış bulunan herhangi bir ortam veya formattaki tüm bilgiler (yazılı, sözlü, görsel veya elektronik ve "gizli bilgi" olarak işaretlenmiş veya tanımlanmış olan veya olmayan tüm bilgiler), ve bunların Kopyalarını ifade eder.

Ancak, aşağıda belirtilen bilgiler bu Sözleşme çerçevesinde "Gizli Bilgiler" olarak kabul edilmeyecektir:

(c) Bu Sözleşmenin ihlalinden başka bir nedenle kamuoyuna mal olan bilgiler;

(d) Danışmanlık Firması'nin söz konusu bilgilerin gizliliğine ilişkin herhangi bir yükümlülük altında olmayan bir üçüncü şahıstan, herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmadan aldığını yazılı olarak gösterebildiği bilgiler; ve

(e) Danışmanlık Firması'nin kendisi tarafından veya kendisi adına veya Grubunun herhangi bir üyesi tarafından bağımsız olarak geliştirildiği veya üretildiğini gösterebildiği bilgiler.

Kopyalar bu Sözleşme çerçevesinde Danışmanlık Firması tarafından veya onun adına yapılan Gizli Bilgilerin herhangi bir ortam veya formattaki çoğaltımlarını (kağıt üzerinde veya elektronik ortamda), ekstrelerini, özetlerini veya analizlerini ifade eder;

Proje, İnovaLİG'i ifade eder.

1.2 Madde başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla konulmuş olup, bu Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

2. GİZLİLİK TAAHHÜTLERİ

2.1 Açıklayan Tarafça Gizli Bilgilerin Danışmanlık Firması'e açıklanmasına karşılık (bu Sözleşmede açıkça izin veya attın onayıyla yapılmasına izin verilen durumlar hariç) Danışmanlık Firması:-

2.1.1 Tüm Gizli Bilgileri gizli tutmayı;

2.1.2 Gizli Bilgileri yalnızca Proje ile ilgili olarak kullanmayı;

2.1.3 Kendi teşkilatı içerisinde Gizli Bilgilerin Yetkili Kişi olmayan kişilere verilmemesini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı;

2.1.4 Kopyaları yalnızca Projeyle kesinlikle ilgili olduğu durumlarda çıkarmayı;

2.1.5 Kendi kontrolünde bulunan Gizli Bilgilerin çalınmaya veya yetkisiz erişime karşı güvenle korunmasını sağlamak için makul ölçülerde elinden gelen çabayı göstermeyi ve her halükarda Gizli Bilgilerin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliğini en azından kendi gizli bilgilerine uyguladığı standart ile aynı standarda göre sağlamayı; ve

2.1.6 Gizli Bilgilerin içerdiği herhangi bir yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmamayı ya da buna teşebbüs etmemeyi taahhüt eder.

3. YETKİLİ KİŞİLERE AÇIKLAMA

3.1 Danışmanlık Firması Gizli Bilgileri Yetkili Kişilere yalnızca Proje ve/veya bu Sözleşme ile ilgili olarak açıklayabilir, ancak bunun için Danışmanlık Firması'nin söz konusu Yetkili Kişilerin (zaten Danışmanlık Firması'e karşı profesyonel güvenirlik görevi veya istihdam sözleşmeleri çerçevesinde gizlilik yükümlülüğü üstlenmiş olanlar dışındakiler) bu Sözleşme ile aynı şartlarda gizlilik sözleşmeleri imzalamalarını sağlayacaktır.

3.2 Danışmanlık Firması Gizli Bilgilerin Yetkili Kişiler veya diğer üçüncü şahıslar tarafından yetkisizce kullanıldığını ya da açıklandığını öğrendiği taktirde, bu durumu derhal atta bildirecektir.

4. ZORUNLU AÇIKLAMA

4.1 Danışmanlık Firması yasalar, yönetmelikler ya da diğer yetkililerin taleplerinin gerektirdiği durumlarda Gizli Bilgileri düzenleyici yetkililere, yasa yürütme kuruluşlarına veya diğer üçüncü şahıslara açıklayabilir. Bu durumda Danışmanlık Firması:

4.1.1 (bunu yapmak uygun ve yasal olduğu sürece) açılama yapmadan önce mümkün olan en kısa sürede attı yazılı olarak bilgilendirecek;

4.1.2 Açıklamanın zamanı, şekli ve kapsamı konusunda mutabakata varmak için Açıklayan Taraf ile istişarede bulunmak amacıyla makul ölçülerde elinden gelen çabayı gösterecek; ve

4.1.3 Her halükarda üçüncü şahıstan kendi lehine yazılı gizlilik taahhüdü almak için makul ölçülerde elinden gelen çabayı gösterecektir.

4.2 Danışmanlık Firması Gizli Bilgiler açıklamadan önce atta bilgi veremiyorsa (bunu yapmak yasal olduğu sürece) açıklama yapıldıktan hemen sonra açıklamanın şartlarını ve açıklanan Gizli Bilgilerin mahiyetini atta bildirecektir.

5. SÜRE

Bu Sözleşme, imzalandığı tarihin ikinci (2nci) yıldönümüne kadar yürürlükte kalacaktır ve bu sarihte herhangi bir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden fesholacaktır. Danışmanlık Firması bu Sözleşme çerçevesinde açıklanan bilgileri Sözleşmenin hitamından sonra beş (5) yıl süreyle gizli tutmaya devam edecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus veya bu Sözleşmede öngörülen açıklamalar (aksi açıkça kabul edilmediği sürece) Gizli Bilgiler ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devri ya da bu konuda lisans verilmesi olarak yorumlanmayacaktır.

7. TAAHHÜT OLMAMASI

Gizli Bilgilerin bu Sözleşme çerçevesinde açıklanması taraflardan herhangi birine Projeyi takip etme ya da Açıklayan Tarafa Gizli Bilgilerin devamını Danışmanlık Firması'e verme yükümlülüğünü yüklemeyecektir.

8. UYGULANACAK YASALARA UYUM

Danışmanlık Firması verilerin korunması yasaları veya gizlilik yönetmelikleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili tüm yasa, yönetmelik, kural, kararname ve diğer mevzuata uymayı taahhüt eder.

9. YASAL ÇARELER

Danışmanlık Firması tek başına zarar tazminatının kendisi tarafından bu Sözleşmenin ihlaline karşı yeterli telafi olmayacağını kabul eder. Dolayısıyla, Açıklayan Taraf bu Sözleşmenin fiili ihlali veya bu yönde bir tehdit ile ilgili olarak özel zarar delili olmaksızın, ihtiyati tedbir veya diğer tedbir niteliğindeki kararları talep etmek hakkına sahip olacaktır.

10. GİZLİ BİLGİLERİN İADESİ/İMHASI

Bilgileri Açıklayan Taraf herhangi bir zamanda Danışmanlık Firması'in Gizli Bilgileri iade veya imha etmesini talep edebilir. Danışmanlık Firması attın talebini derhal yerine getirecek ve bu talebin yerine getirildiğini teyid eden bir yazıyı Açıklayan Tarafa gönderecektir.

11. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ

11.1 Bu Sözleşme burada belirtilen konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve taraflar arasında yazlı veya sözlü olarak bu konuya ilgili önceden yapılmış tüm anlaşmaları, sözleşme taslaklarını, düzenlemeleri, taahhütleri veya teminatları geçersiz kılar ve onların yerini alır.

11.2 Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus tarafların herhangi bir sahtecilik, yalan veya yanıltıcı beyan ya da gerçeklerin gözlenmesinden doğan yükümlülüklerinden kurtarmayacak veya bu yükümlülükleri sınırlamayacaktır.

12. GENEL HÜKÜMLER

12.1 Bu Sözleşme tarafların her biri için kişiseldir. Tarafların herhangi biri bu Sözleşme çerçevesindeki hak veya yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı onayı olmadan devir veya temlik edemez.

12.2 Bu Sözleşmenin herhangi bir Yetkili Kişinin veya bu Sözleşmeye taraf olmayan başka herhangi bir kişinin yararına olması veya bu kişilerce uygulamaya konulması amaçlanmamıştır.

12.3 Bu Sözleşmede yapılacak değişiklikler yazılı olmadığı ve taraflarca veya onların adına imzalanmadığı sürece geçerli olmayacaktır.

12.4 Tarafların bu Sözleşme ile veya yasalar tarafından verilen haklarını, yetkilerini ya da yasal çarelerini kullanmamaları veya kullanmakta gecikmeleri bu hak, yetki veya yasal çarelerden feragat ettikleri şeklinde yorumlanmayacaktır.

12.5 Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlali karşısında haklarından feragat etmesi bu durum söz konusu hükümden veya Sözleşmenin bir başka hükmünden tekrar feragat edileceği anlamına gelmeyecektir.

12.6 Bu Sözleşmede yer alan hak, yetki ve yasal çareler kümülatif olup, yasaların verdiği ve diğer hak, yetki ve yasal çareleri engellememektedir.

12.7 Bu Sözleşmede yer ayan hiçbir husus taraflar arasında herhangi bir amaçla bir ortaklık ya da vekil-müvekkil ilişkisi tesis ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Bu Sözleşme T.C. yasalarının hükmü altında olacaktır. Taraflar bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilgili ihtilafların hallinde İstanbul mahkemelerinin gayrimünhasır yargı yetkisini kabul ederler.

Bu Sözleşmenin attın http://www.inovalig.com web sitesinde kayıt yaptırarak Projeye katılım onayını belirttiği tarihte imzalandığı kabul edilecektir.

KAPAT